Eiendomsrett i Bergen. Advokatene Takvam og Stensletten
eiendomsrett,boligsalg,boligkjøp,veirett,reklamasjon,nabotvister,byggesaker
21834
page-template-default,page,page-id-21834,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

EIENDOMSRETT

Eiendomssalg/ - og oppgjør

Vi har alle nødvendige tillatelser fra myndighetene samt ansvarsforsikring gjennom Den Norske Advokatforening for å bistå ved salg av alle typer eiendom. Vår bistand kan omfatte alt fra et komplett salgsoppdrag til kun å bistå med selve oppgjøret. Ved et komplett salgsoppdrag står vi ansvarlig for hele prosessen fra annonsering til gjennomført salg. Som selger vil du bli involvert i alle steg av prosessen slik at vi oppnår best mulig resultat. Din involvering er svært viktig da det er du som kjenner eiendommen best. For å kunne gi en profesjonell bistand ved salg av din eiendom, bør den ligge innenfor en kjøreavstand på 2 timer fra Bergen. Dette innebærer at vi dekker kommunene Bergen, Fjell, Øygarden, Sund, Askøy, Austevoll, Os, Samnanger, Kvam, Voss, Vaksdal, Osterøy, Lindås, Austrheim, Masfjorden og Radøy. Dersom du selv har en kjøper til din eiendom, bistår vi gjerne med gjennomføringen av selve handelen. Dette vil bl.a. omfatte utarbeidelse av kjøpekontrakt og skjøte, gjennomføring av kontraktsmøte for undertegnelse av dokumentene, tinglysing samt stå for det økonomiske oppgjøret. Vi har bred erfaring og kan garantere en trygg og effektiv bistand vedr. ditt eiendomssalg.

Reklamasjon v/kjøp og salg av bolig/hytte

Avhendingsloven og Bustadoppføringsloven regulerer hvordan feil og mangler skal håndteres i forbindelse med boliger og hytter. Gjelder det reklamasjoner vedr. kjøp av brukt bygning er det Avhendingsloven som kommer til anvendelse. Ved feil og mangler på nyoppført bygning, er det Bustadoppføringsloven som regulerer mangelspørsmålet. Ved salg av brukt bygning vil eiendommen typisk selges med en ”As is – klausul”. Dette innebærer at kjøper som utgangspunkt overtar ansvaret for skjulte feil og mangler. En forutsetning er at selger har opplyst om alle kjente feil og mangler som han kjente eller burde kjenne til. Videre er det slik at kjøper har en undersøkelsesplikt. Dersom aktuell feil eller mangel burde vært oppdaget av kjøper, kan det medføre at selger går fri. For å sikre selgers og kjøpers interesser, bør det innhentes en boligsalgsrapport som er en fagkyndig utarbeidet tilstandsrapport over aktuell eiendom. Dersom feilen eller mangelen oppstår på en nyoppført bygning, vil kjøper måtte rette sine mangelskrav mot ansvarlig entreprenør. Bustadoppføringsloven regulerer nærmere hvorledes kjøperen må gå frem. Vi er erfarne eiendomsadvokater i Bergen som vil kunne tilby bistand i reklamasjonssaker enten du er selger, entreprenør eller kjøper. Vi ivaretar dine interesser i hele prosessen. Dersom saken ikke lar seg løse i minnelighet, vil alternativet være domstolsprøving. Vi bistår deg i prosessen for domstolen enten du er selger, entreprenør eller kjøper av aktuell eiendom. Dersom det oppstår tvist i slike saker, vil saken ofte være omfattet av rettshjelpsdekningen på din innboforsikring. Vi bistår i så tilfelle med å melde rettshjelpsskaden til ditt forsikringsselskap.

Nabotvister

Har det oppstått en uoverensstemmelse mellom deg og din nabo, er vi behjelpelig med å løse tvisten. Det kan lett oppstå uenighet om grenseforhold, veiretter og andre rettigheter knyttet til din eiendom. Vi kan bistå med avklaringer av hvilke rettigheter som gjelder, og hva du eventuelt ikke må finne deg i fra din nabo Har du for eksempel problemer med mye støy fra naboen? Sjenerende lukter? Trær som kaster skygge og kanskje slipper mye løv på din eiendom? Uenigheter om hekker og gjerder? Bygging på naboens tomt utover den lovlige utnyttelsesgraden? Vi kan hjelpe deg med de spørsmål du måtte ha i denne sammenheng. Hvor tålegrensen går for hva en nabo må finne seg i, er ikke alltid like lett å fastslå, men tålegrensen er passert når naboen blir påført en skade eller ulempe som er unødvendig eller urimelig. Hva som ligger i dette, vil vi kunne bidra med å klargjøre. Nabolovens regler sammen med rettspraksis står sentralt når denne tålegrensen skal klarlegges. Dersom forholdene ligger til rette for det, er vi opptatt av å kunne finne frem til konstruktive løsninger. Slike løsninger vil da kunne øke muligheten for å opprettholde et godt naboforhold. Dersom det oppstår tvist i slike saker, vil saken ofte være omfattet av rettshjelpsdekningen på din innboforsikring. Vi bistår i så tilfelle med å melde rettshjelpsskaden til ditt forsikringsselskap.

Byggesaker

Byggesaker kan ofte være en utfordring å håndtere på egenhånd, siden det er ulike regelsett man til enhver tid må forholde seg til. Først og fremst er det reglene i plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrifter, forarbeider og rundskriv. Dernest må man i tillegg forholde seg til vedtatte planer som er bindende for arealbruken i den enkelte kommune. Det er derfor av stor betydning at man har inngående kunnskaper om de regelverk som gjelder. Uten slik kjennskap til relevante regler og planer, som gjelder for både fremgangsmåten ved byggesøknader og gjennomføringen av selve tiltaket, kan man risikere en langvarig søknadsbehandling preget av forsinkelser, unødvendig arbeid og diverse pålegg fra plan og bygningsetaten. På den andre siden kan det være at man som nabo eller gjenboer til en tomt der det søkes om oppføring av ett eller flere bygg, ønsker å komme med merknader til byggesaken. Dette kan for eksempel være i form av en protest til selve byggesøknaden eller det kan være i form av en klage på en allerede gitt tillatelse. I en slik situasjon, der man som nabo bl.a. reagerer på byggets plassering eller visuelle utforming, vil det også være fordelaktig med god kjennskap til relevante regler og kommunale planer. Med slik kjennskap vil man kunne underbygge sine anførsler med rettslig relevant argumentasjon, og dermed øke sannsynligheten for at en eventuell protest eller klage tas til følge av det offentlige. Vi har bred erfaring fra nevnte saksfelt. Følgelig kan vi bistå den enkelte med diverse praktiske og rettslige problemstillinger som oppstår i relasjon til plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter mv. og de kommunale planene. Vi kan for øvrig også bistå med utarbeidelse av avtaler mellom de ulike aktørene i byggeprosjektet, eller bistå i eventuelle tvister knyttet til inngåtte avtaler. Videre bistår vi i forbindelse med deling av tomt, søknader overfor plan- og bygningsmyndighetene, rådgivning i forbindelse med saksbehandlingen i kommunen, bistand ved klage på det offentliges vedtak.

Veirett

Retten til ferdsel over fremmed grunn er avgjørende for å kunne utnytte enhver eiendom. For at veiretten skal ha det nødvendige rettslige vernet, er det viktig at veiretten er tinglyst på samtlige eiendommer som berøres av veiretten. I grunnboken for hver eiendom vil det fremgå om veiretten er tinglyst. Utskrift av grunnboken for din eiendom bestilles via Statens kartverk (link) Veirett vil typisk følge med når en eiendom etableres gjennom fradelingsforretning. I de fleste tilfeller vil veiretten være klar og udiskutabel. Der dette ikke er tilfellet, må det gjennomføres en vurdering av alle forhold som kan ha betydning for veirettens eksistens og innhold. Dersom din eiendom ikke har veirett og ønsker dette etablert, må det avklares hvilke muligheter som foreligger. Vi bistår i denne prosessen samt det videre arbeid med å sikre eiendommen nødvendig veirett. Dersom det ikke lar seg gjøre med frivillige avtaler, vil ekspropriasjon av veirett være et alternativ. Når veiretten er etablert, har eiendommen rett til å anlegge vei i henhold til det retten beskriver. Imidlertid vil det ofte være slik at det allerede eksisterer en vei som det vil være naturlig å knytte seg til. For en slik tilknytning og bruk, må det foreligge avtale om bruksrett til aktuell vei. En slik avtale bør regulere alle spørsmål av betydning for bruken, vedlikeholdet og utgiftsfordeling mellom brukerne. Dette er aktuelt for private veier. Gjelder det offentlige veier vil bruken være avhengig av nødvendige tillatelser til avkjørsel til aktuell vei. Når det foreligger en privat vei med flere brukere, vil disse utgjøre et veilag. For å sikre en fornuftig administrering av veilaget, må det vurderes å etablere vedtekter som klargjør alle spørsmål av betydning for veien. Vi bistår med utarbeidelse av nødvendige dokumenter for veilaget. Som veirettsadvokater har vi den nødvendige kompetansen til å bistå deg i alle spørsmål knyttet til din eiendoms veirettsforhold.