Andre fagområder Advokatene Takvam og Stensletten
21876
page-template-default,page,page-id-21876,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

ANDRE FAGOMRÅDER

Arbeidsrett

Arbeidsretten regulerer vilkårene i arbeidslivet. Den omhandler de rettsregler som gjelder mellom partene i arbeidsforhold. Rettsreglene er nedfelt i Arbeidsmiljøloven. Tvister som gjelder tariff-avtaler skal reises for Arbeidsretten. Dette er en særdomstol. Tvister som gjelder den individuelle arbeidsavtalen hører under de alminnelige domstoler. Som arbeidsrettsadvokater i Bergen bistår vi arbeidsgivere, arbeidstakere og fagforeninger i arbeidsrettsspørsmål. Spørsmål knyttet til oppsigelse, suspensjon, avskjed, permittering, karantene, ansiennitet er ofte forekommende tema hvor vi som arbeidsrettsadvokater blir involvert. For å få et best mulig resultat av vår rådgiving, er det viktig at rådgivningen starter tidligst mulig i prosessen slik at konflikter kan forebygges. Dersom konflikten er et faktum, vil vår rådgiving ha som mål å finne gode løsninger i minnelighet mellom berørte parter. Vi deltar i nødvendige forhandlinger og drøftelser. I de fleste tilfeller vil avtaler oppnås. Imidlertid vil det fra tid til annen være nødvendig å bringe saken inn for domstolen til avgjørelse. Vi vil da prosedere saken.

Inkasso og tvangsfullbyrdelse

Inkasso er et begrep for inndriving av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall og etter purring fra opprinnelig fordringshaver. Inkassovirksomhet er lovregulert. Inkassoloven regulerer nærmere inkassoprosessen. Dersom kravet ikke blir gjort opp etter de lovmessige varslingsrundene, vil rettslig inndriving iverksettes. Dette kan omfatte forliksklage, stevning, arrestbegjæring, utleggsbegjæring, begjæring om tvangssalg, begjæring om tvangsdekning og begjæring om konkurs. Vi har som advokater i Bergen bred erfaring med de rettslige spørsmål som reiser seg i forbindelse med inkasso og tvangsfullbyrdelse. Vi bistår både kreditorer og debitorer. For at vår rådgiving skal ha best mulig effekt er det viktig at vi involveres så tidlig som mulig i prosessen.

Kontrakter / avtaler

Når personer /juridiske personer (selskaper) ønsker å inngå en gjensidig forpliktende disposisjon, bør dette gjøres skriftlig for å dokumentere avtaleforholdet. Vi sørger for at det partene ønsker å binde seg til blir utformet på en juridisk holdbar måte. Dersom det oppstår uenighet om forståelsen av en avtale, bistår vi til avklaring og om nødvendig ved prosess for domstolen.

Erstatnings- og forsikringsrett

For å kunne kreve erstatning må tre hovedvilkår være oppfylt. For det første må det foreligge et ansvarsgrunnlag. For det andre må skadelidte ha lidt et økonomisk tap og for det tredje må det være en årsakssammenheng mellom tapet og den skadevoldende handling. Reglene innen erstatningsretten er i stor utstrekning ulovfestet og dermed basert på rettspraksis fra høyesterett. Av lover er det særlig skadeerstatningsloven av 1969 som står sentralt. Det alminnelige ansvarsgrunnlag i norsk rett er uaktsomhetsansvaret – det såkalte culpaansvar. Hvis noen uaktsomt påfører noen en skade er skadevolder ansvarlig, såfremt vilkårene om årsakssammenheng og økonomisk tap er oppfylt. Det som kreves av skadevolder at han ikke handler annerledes enn det man kan forvente av en alminnelig forsvarlig person i den situasjon som skadevolder befant seg. Avgjørende ved vurderingen vil være om skadevolderen kunne eller burde ha handlet annerledes. I den vurderingen vil det legges vekt på om skadevolder har handlet i strid med ordensforskrifter eller andre lover og regler. Andre momenter vil være hvor stor sannsynlighet det var for at skade kunne oppstå, hva slags type skade som kunne oppstå, samt hvorvidt skadevolder hadde mulighet til å kunne handle annerledes. I tillegg til uaktsomhetsansvaret har vi i norsk rett også et objektivt ansvar, hvor skadevolders skyld er uten betydning. Tidligere har det objektive ansvaret i all hovedsak vært ulovfestet, mens i de senere årene har vi også fått lovfestet objektivt ansvar på enkelte områder. Kravet om årsakssammenheng mellom en handling eller unnlatelse og en skade er vanligvis oppfylt dersom skaden ikke ville ha skjedd om handlingen eller unnlatelsen tenkes bort. I tillegg er det er krav om at skaden ikke må fremstå som en så upåregnelig, fjern og avledet følge av den skadevoldende handling slik at det ikke er rimelig å knytte ansvar til den. Mange erstatningssaker dreier seg om hvorvidt kravet om rettslig årsakssammenheng er oppfylt. Forsikring tegnes gjennom en avtale, og innebærer kort sagt at forsikringsselskapet overtar en nærmere angitt risiko mot at det betales vederlag for dette. Forsikringsavtaleloven er sentral innen forsikringsretten. Har du vært så uheldig å ha fått en personskade eller tingskade, kan vi være behjelpelig med å rette krav mot skadevolder eller dennes forsikringsselskap. Dersom ditt forsikringsselskap har avvist ditt krav på forsikringsutbetaling, er vi beredt til å vurdere din sak, og eventuelt forfølge saken videre dine vegne. Dersom det oppstår tvist i slike saker, vil saken ofte være omfattet av rettshjelpsdekningen på din innboforsikring. Vi bistår i så tilfelle med å melde rettshjelpsskaden til ditt forsikringsselskap.

Gjeldforhandling og konkurs

Vi bistår debitor eller. kreditor i saker hvor det er aktuelt å vurdere gjeldsforhandling. For debitor vil dette innebære at vi gjennomfører dialogen mot kreditorene i et forsøk på å finne frivillige løsninger. Har du spørsmål i tilknytning til konkurs vil vi kunne være behjelpelig med rådgiving.